Απαραίτητα Βήματα για την αγορά ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα

1. Διορισμός Δικηγόρου στην Ελλάδα

Γιατί χρειάζομαι δικηγόρο;

Η εκπροσώπηση από δικηγόρο στην Ελλάδα είναι προαιρετική. Είναι σύνηθες, παρ' όλα αυτά, τόσο ο αγοραστής όσο και ο πωλητής να ορίζουν δικηγόρους για την εκπροσώπηση των νομικών τους δικαιωμάτων, οι οποίοι παρίστανται κατά τη διάρκεια υπογραφής του συμβολαίου.

Τί κάνει ένας Δικηγόρος;

Οι Έλληνες δικηγόροι, ετοιμάζουν τα προσχέδια των συμβολαίων αγοραπωλησίας και παρέχουν όλες τις απαραίτητες νομικές συμβουλές. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι, ο δικηγόρος του αγοραστή είναι υποχρεωμένος να ερευνήσει σε βάθος τα Βιβλία Υποθηκών - Βαρών κλπ., εξασφαλίζοντας ότι ο πωλητής έχει στην κατοχή του έναν πολύ ισχυρό τίτλο ιδιοκτησίας. Η αβεβαιότητα ("κενά") του Ελληνικού Δικαίου, καθώς και το σύστημα εγγραφών υποθηκών - βαρών, επιλύονται πρακτικά με την εξέταση των νομικών σχέσεων του εν λόγω ακινήτου, σε βάθος 20 ετών. Ο δικηγόρος επίσης πρέπει να βεβαιωθεί ότι το ακίνητο είναι ελεύθερο βαρών (υποθηκών ή προσημειώσεων υποθηκών) και ελεύθερο διεκδικήσεων (δεν εκκρεμούν ασφαλιστικά ή άλλα επιβαλλόμενα μέτρα). Επίσης, ο δικηγόρος πρέπει να εξετάσει αν όλοι οι σχετικοί με την ακίνητη περιουσία φόροι, που βαραίνουν τον πωλητή, έχουν πληρωθεί.

2. Αίτηση για απόκτηση Ελληνικού ΑΦΜ

Για να έχει κάποιος συναλλαγή με τις Ελληνικές Οικονομικές Υπηρεσίες πρέπει να έχει αποκτήσει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου. Οι αλλοδαποί επενδυτές - αγοραστές πρέπει να υποβάλουν αίτηση για απόκτηση ΑΦΜ, ο οποίος θα εκδοθεί για τους υπόχρεους σε φόρους, και θα προκύπτει φορολογική επιβάρυνση, η οποία θα καταβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ (για αλλοδαπούς - κατοίκους εξωτερικού).

3. Διορισμός Συμβολαιογράφου στην Ελλάδα

Οι υπηρεσίες και οι υποχρεώσεις ενός συμβολαιογράφου στην Ελλάδα είναι πολύ περιορισμένες. Η υποχρέωση του συμβολαιογράφου να εξηγήσει στους δύο συμβαλλόμενους τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που προκύπτουν από τη συγκεκριμένη συναλλαγή και να βεβαιωθεί ότι αυτοί γνωρίζουν τις επιπτώσεις των δεσμεύσεών τους, εκπληρώνεται πρακτικά με την ανάγνωση του συμβολαίου αγοραπωλησίας προ της υπογραφής του. Ο δικηγόρος του αγοραστή συνήθως προτείνει συμβολαιογράφο της προτίμησης και εμπιστοσύνης του.

4. Υπογραφή της Πράξης Αγοραπωλησίας (Μεταβίβασης) ενώπιον του συμβολαιογράφου

Η αγοραπωλησία ή μεταβίβαση απαιτούν συμβολαιογραφικές πράξεις. Συμβόλαια που δεν έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την απαιτούμενη μορφή θεωρούνται άκυρα χωρίς δυνατότητα προσφυγής.

5. Διορισμός Αρχιτέκτονα Μηχανικού στην Ελλάδα

Η παρουσία Αρχιτέκτονα Μηχανικού δεν είναι απαραίτητη στη διαδικασία μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας.

Είναι, παρ' όλα αυτά, πολύ σημαντική για να εξετάσει αν οι κατασκευές βασίζονται σε νόμιμες άδειες, αν η γη προς μεταβίβαση είναι οικοδομήσιμη ή αν υπάρχει οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα.

Πρέπει να βρίσκομαι στην Ελλάδα για να ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης;

 

Διαδικασίες στο Προξενείο

Η παρουσία Ελληνικού Προξενείου είναι μεγάλης πρακτικής αξίας για τους ξένους αγοραστές, καθώς το Προξενείο δύναται να εκτελέσει νομικές ενέργειες που στην Ελλάδα εμπίπτουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Συμβολαιογράφου. Αυτό σημαίνει ότι οι Πράξεις Αγοραπωλησίας (μεταβίβασης) μπορούν να υπογραφούν στο εξωτερικό, ενώπιον ενός Έλληνα Προξενικού Υπαλλήλου. Πρέπει επίσης να επισημάνουμε ότι δεν χρεώνονται έξοδα για την ολοκλήρωση συμβολαίου από το Προξενείο.

Αντιπροσώπευση μέσω Πληρεξουσιότητας

Το κάθε συμβαλλόμενο μέρος δύναται να δώσει το δικαίωμα της αντιπροσώπευσης σε κάποιο άλλο πρόσωπο, υπογράφοντας ένα πληρεξούσιο. Πληρεξουσιότητα δύναται να δοθεί και στο δικηγόρο του συμβαλλόμενου μέρους.

Περιεχόμενο Πληρεξουσίου

Τα Πληρεξούσια σχετικά με τις μεταβιβάσεις ακίνητης περιουσίας πρέπει να είναι συγκεκριμένα. Αυτό σημαίνει ότι οι ακριβείς όροι του συμβολαίου (τίμημα αγοραπωλησίας, κλπ), καθώς και το συγκεκριμένο περί τούτου αντικείμενο πρέπει να είναι ξεκάθαρο και να ορίζεται συγκεκριμένα. Αν ένα η περισσότερα από τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία δεν αναφέρονται ρητώς στο πληρεξούσιο και ούτε περιγράφονται με ακρίβεια σ' αυτό, τότε η εξουσία που δίδεται δυνάμει του πληρεξουσίου, αντιμετωπίζεται ως αναποτελεσματική (ατελέσφορη).

Μορφή Πληρεξουσίου

Τα πληρεξούσια από τον πωλητή ακίνητης περιουσίας ή από τον αγοραστή πρέπει να έχουν τη μορφή συμβολαιογραφικού εγγράφου. Το πληρεξούσιο πρέπει να συντάσσεται από Έλληνα συμβολαιογράφο ή - στο εξωτερικό - από Έλληνα Προξενικό Υπάλληλο.

6. Μεταγραφή στο Υποθηκοφυλακείο

Το συμβολαιογραφικό έγγραφο (συμβόλαιο) για τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας είναι νόμιμο μόνο αν συνοδεύεται από Πιστοποιητικό Μεταγραφής από το αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο. Η Μεταγραφή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μεταβίβασης.

Άλλα θέματα

Όταν μία περιοχή βγαίνει από το σύστημα μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου και μπαίνει στο Κτηματολόγιο, οι ιδιοκτήτες υφιστάμενης ακίνητης περιουσίας υποχρεούνται να δηλώσουν τα ιδιοκτησιακά τους δικαιώματα της ακίνητης περιουσίας μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία. Όταν δηλώνεται ένα (ιδιοκτησιακό) δικαίωμα ο τίτλος κτήσης πρέπει να επισυνάπτεται. Τα (ιδιοκτησιακά) δικαιώματα που δηλώνονται πρέπει τότε να ελέγχονται για τη νομιμότητά τους. Η δήλωση και κατάθεση των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων ακινήτων περιουσιακών στοιχείων στο νέο σύστημα του Κτηματολογίου είναι προαπαιτούμενα για την ολοκλήρωση των συναλλαγών επί ακινήτων και τη χορήγηση οικοδομικών αδειών.

Σημείωση: Όσον αφορά στη διαδικασία αγοράς μιας επιχείρησης, της οποίας το υπό πώληση κτίριο ή η έκταση (ακίνητο) αποτελεί το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο, τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν είναι διαφορετικά από τα ως άνω αναφερόμενα.

Αναζήτηση

Weather

°F°C
Error! Unable to Find Specified Location!

Currency convertorΔίκτυο Συνεργασιών

Θεσμικό Επενδυτικό Πλαίσιο

Η Οικονομία της Ρωσίας

Εκθέσεις

Χρήσιμα Links

Επιχειρηματικές Ευκαιρίες

Τουρισμός

Είσοδος μελών