ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Για τη μεταβίβαση του ακινήτου απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο συντάσσεται από συμβολαιογράφο και ελέγχεται από τους δικηγόρους του αγοραστή και του πωλητή. Ακολουθεί η μεταγραφή του συμβολαίου στο Υποθηκοφυλακείο της περιοχής που βρίσκεται το ακίνητο ή στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.

Για τη σύνταξη του συμβολαίου είναι απαραίτητο ο αγοραστής να έχει:

Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) στην Ελλάδα, ο οποίος εκδίδεται από τη Δ.Ο.Υ. κατοίκων Εξωτερικού, που βρίσκεται στην Αθήνα, οδός Μετσόβου 4 (τηλ. επικοινωνίας 210-8204631, 210-8204635). Ειδικά για όσους ενδιαφέρονται για αγορά ακινήτου μέσω της οποίας θα ζητήσουν άδεια παραμονής, πρέπει να εφοδιάζονται με visa τύπου D.

ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

Α. Η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται σε συμφωνία με τον πελάτη και είναι ανάλογη με τις δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν κατά τον έλεγχο κάθε ακινήτου. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η ελάχιστη δικηγορική αμοιβή ορίζεται επί της τιμής που αναγράφεται στο συμβόλαιο και έχει ως εξής:

για ποσό μέχρι 44.000€

«ποσοστό αναφοράς» 1%

για ποσό από 44.001€ μέχρι 1.467.00€

«ποσοστό αναφοράς» 0,5%

για ποσό από 1.467.001€ μέχρι 2.935.000€,

«ποσοστό αναφοράς» 0,4%

για ποσό από 2.935.001€ μέχρι 5.810.000€

«ποσοστό αναφοράς» 0,3%

για ποσό από 5.810.001€ μέχρι 14.673.500€

«ποσοστό αναφοράς» 0,2%

για ποσό από 14.673.501 € μέχρι 29.347.000€

«ποσοστό αναφοράς» 0,1%

για ποσό από 29.347.001€ μέχρι 58.694.000€

«ποσοστό αναφοράς» 0,05%

για ποσό πέραν των 58.694.000€,

ποσοστό αναφοράς» 0,01%

Επί της παραπάνω αμοιβής επιβάλλεται Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) 23%.

Β. Η αμοιβή του συμβολαιογράφου ορίζεται επί της τιμής που αναγράφεται στο συμβόλαιο και έχει ως εξής:

για ποσό έως 120.000€

ποσοστό   1%

για ποσό από 120.000,01€ μέχρι 380.000,00€

ποσοστό   0,7%

για ποσό από 380.000,01€ μέχρι 2.000.000€,

ποσοστό 0,65%

για ποσό από 2.000.000,01€ μέχρι 5.000.000€

ποσοστό 0,55%

για ποσό από 5.000.000,01€ μέχρι 8.000.000,00€

ποσοστό 0,50%

Επί της παραπάνω αμοιβής επιβάλλεται Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) 23%.

Γ. Ο φόρος μεταβίβασης επιβάλλεται επί της αξίας του ακινήτου που αναγράφεται στο συμβόλαιο και ανέρχεται σε ποσοστό 3%.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο φόρος είναι 23% μόνο σε περίπτωση πρώτης πώλησης νεόδμητης οικοδομής από κατασκευαστή για την οποία η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί μετά την 1-1-2006.

Δ. Η μεταγραφή του συμβολαίου ορίζεται σε ποσοστό 0,475% επί της αξίας που αναγράφεται στο συμβόλαιο. Στο ποσό αυτό προστίθενται και ορισμένα άλλα μικροποσά για λήψη πιστοποιητικών.

Ε. Η δήλωση στο Εθνικό Κτηματολόγιο κοστίζει 35€ για εδαφικές εκτάσεις και χώρους κύριας χρήσης και 20€ για βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, χώρους στάθμευσης κ.λ.π).

ΣΤ. Ετήσια Φορολογία Ακίνητης Περιουσίας.

Με το Νόμο 4223/2013 επιβάλλεται o Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), με τον οποίο αντικαθίσταται ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.). Οι σημαντικότερες ρυθμίσεις του νέου νόμου είναι οι ακόλουθες:

Αντικείμενο του φόρου

 • Πλήρης κυριότητα
 • Ψιλή κυριότητα
 • Επικαρπία
 • Οίκηση
 • Επιφάνεια επί του ακινήτου
 • Αποκλειστική χρήση θέσης στάθμευσης, βοηθητικού χώρου και κολυμβητικής δεξαμενής που βρίσκονται σε κοινόκτητο τμήμα του ακινήτου και αποτελούν παρακολούθημά του
 • Νομή ή οιονεί νομή, κατοχή, καθώς η δέσμευση δικαιωμάτων επί ακινήτου από Ο.Τ.Α.

Υποκείμενο του φόρου

 • Όποιος αποκτά εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο από οποιαδήποτε αιτία
 • Ο υπερθεματιστής
 • Ο κληρονόμος εκ διαθήκης και εξ αδιαθέτου
 • Καταβολή του Ε.Ν.Φ.Ι.Α

Ο αναλογών φόρος καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου, ή σε μηνιαίες δόσεις , καθεμιά από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα ευρώ και από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης του προσδιορισμού φόρου. Η τελευταία δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Αναζήτηση

Weather

°F°C
Error! Unable to Find Specified Location!

Currency convertorΔίκτυο Συνεργασιών

Θεσμικό Επενδυτικό Πλαίσιο

Η Οικονομία της Ρωσίας

Εκθέσεις

Χρήσιμα Links

Επιχειρηματικές Ευκαιρίες

Τουρισμός

Είσοδος μελών