ΕΙΔΗ ΒΙΖΑΣ ΓΙΑ ΡΩΣΙΑ

ΕΙΔΗ ΒΙΖΑΣ ΓΙΑ ΡΩΣΙΑ

1) Α) Τουριστική βίζα χορηγείται για μια σύντομη παραμονή στη χώρα με σκοπό τον τουρισμό (επίσκεψη πολιτιστικών εκδηλώσεων, εκδρομών, γνωριμία με τα αξιοθέατα), βάσει του κατάλληλα εκδιδόμενου συμφωνητικού για παροχή υπηρεσιών τουριστικής εξυπηρέτησης και της βεβαίωσης αποδοχής αλλοδαπού τουρίστα από ρωσική επιχείρηση, η οποία ασκεί τουριστική δραστηριότητα (touroperator).
Η μέγιστη διάρκεια παραμονής στη Ρωσία με τουριστική βίζα είναι 30 ημέρες.
Επίσης η ανωτέρω κατηγορία βίζας δίνει τη δυνατότητα εισόδου για πραγματοποίηση βραχυπρόθεσμων επιχειρηματικών διαπραγματεύσεων, συμμετοχή σε εκθέσεις, πλειστηριασμούς, καθώς και για ιατρικές εξετάσεις και συμβουλές. Σε αυτή τη περίπτωση, στη βεβαίωση αποδοχής αλλοδαπού τουρίστα στο πεδίο «σκοπός ταξιδιού» αναφέρεται «τουρισμός με σκοπό», και η βίζα χορηγείται για το απαιτούμενο για τη διεξαγωγή της δραστηριότητας χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τη διάρκεια που αναφέρεται στη βεβαίωση της δηλωθείσης διαμονής (όμως για όχι περισσότερες από 30 ημέρες).
Η τουριστική βίζα εκδίδεται για μία ή δύο εισόδους στην Ρώσικη Ομοσπονδία.
Η τουριστική βίζα δύο εισόδων χορηγείται σε αλλοδαπό πολίτη μόνο στην περίπτωση, εάν σύμφωνα με τα έγγραφα, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Ρωσία προβλέπεται επίσκεψη των γειτονικών της Ρωσίας κρατών (χωρών του λεγόμενου «κοντινού εξωτερικού» (Κ.Α.Κ., Βαλτικής)) ή της χώρας, που προϋποθέτει διέλευση μέσω της Ρωσικής επικράτειας (π.χ. Κίνα, Μογγολία) κατά την επιστροφή από αυτήν. Σε αυτή την περίπτωση η διαδρομή πρέπει να αναφέρεται στην τουριστική περιήγηση (ή στη βεβαίωση αποδοχής αλλοδαπού τουρίστα, η οποία εκδίδεται από τη ρωσική επιχείρηση υποδοχής), αλλά όχι στο ταξιδιωτικό κουπόνι (voucher, συμφωνητικό για παροχή τουριστικών υπηρεσιών) του τουριστικού πράκτορα (touroperator).
Β) Ιδιωτική βίζα χορηγείται σε Έλληνες πολίτες, πολίτες άλλων χωρών και ανιθαγενείς για είσοδο στην Ρωσική Ομοσπονδία, με σκοπό την ιδιωτική επίσκεψη, με βάση:
1. Πρόσκληση για είσοδο στη Ρωσική Ομοσπονδία, η οποία συντάσσεται από την Ομοσπονδιακή Μεταναστευτική Υπηρεσία, βάσει αίτησης υπηκόου της Ρώσικης Ομοσπονδίας ή αλλοδαπού πολίτη που έχει άδεια διαμονής στη Ρωσία ή νομικού προσώπου;
2. Γραπτή αίτηση, πολίτη της Ρωσικής Ομοσπονδίας απευθυνόμενη προς το Διευθυντή της Προξενικής Αρχής, στην οποία αναφέρεται κοινό ταξίδι στη Ρωσία με τα μέλη της οικογένειάς του, που είναι αλλοδαποί πολίτες;
3. Νομικά επικυρωμένη γραπτή αίτηση πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διαμένει νόμιμα στην Ρώσικη Ομοσπονδία και καλεί τους κοντινούς συγγενείς του/της.
Η κανονική ιδιωτική βίζα μπορεί επίσης να χορηγηθεί, λόγω της επιβεβλημένης εισόδου στη Ρωσική Ομοσπονδία, για επείγουσα θεραπεία ή για λόγους σοβαρής ασθένειας ή θανάτου κοντινού συγγενικού προσώπου, υπό την προϋπόθεση προσκόμισης έγγραφης βεβαίωσης περί της ανάγκης για επείγουσα θεραπεία, ή περί σοβαρής ασθένειας ή θανάτου συγγενή πρώτου βαθμού.
Η ιδιωτική βίζα εκδίδεται για διάρκεια έως 90 ημέρες και μπορεί να είναι μίας εισόδου ή δύο εισόδων.
2) Επιχειρηματική βίζα χορηγείται σε Έλληνες πολίτες, πολίτες άλλων χωρών και ανιθαγενείς για είσοδο στην Ρωσική Ομοσπονδία με επιχειρηματικό σκοπό (διεξαγωγή διαπραγματεύσεων, σεμινάρια, συνέδρια, συναντήσεις με συνεταίρους και συνεργάτες).
Χορηγείται βάσει πρόσκλησης, η οποία συντάσσεται από την Ομοσπονδιακή Μεταναστευτική Υπηρεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας, το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας (ΥΠ.ΕΞ. Ρωσίας) ή βάσει έγγραφης αίτησης εταιρίας ή οργάνωσης.
Η βίζα αυτή μπορεί να είναι: α) μίας εισόδου ή δύο εισόδων με διάρκεια ισχύος έως 90 ημέρες, β) πολλαπλών εισόδων διάρκειας έως 1 έτους (εάν δεν προβλέπεται κάτι διαφορετικό από τις διεθνείς συμβάσεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας).
Προσοχή! Η μέγιστη διάρκεια παραμονής στην επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας με κανονική επιχειρηματική βίζα πολλαπλών εισόδων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 90 ημέρες για κάθε περίοδο των 180 ημερών.
Για την έκδοση βίζας πολλαπλών εισόδων με διάρκεια ισχύος 1 έτους και περισσότερο αρκεί η προσκόμιση από τον αιτούντα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου ιατρικής περίθαλψης με ισχύ για την περίοδο της πρώτης εισόδου στη Ρωσία. Σημειωτέον ότι ο αιτών πρέπει να ενημερωθεί για την υποχρεωτική κατοχή ενός αντίστοιχου ασφαλιστηρίου συμβολαίου για κάθε μετέπειτα ταξίδι του στη Ρωσία. Το γεγονός της έλλειψης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, δύναται να αποτελέσει λόγο απόδοσης διοικητικών ευθυνών και απαγόρευσης εισόδου στην επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε βάρος του αλλοδαπού πολίτη.
*Γραπτή αίτηση. Το έγγραφο αυτό θα πρέπει να συνταχθεί σε επίσημο έντυπο με πλήρη στοιχεία της εταιρίας ή του οργανισμού, που προσκαλεί, καθώς επίσης πρέπει να περιέχει και τα εξής στοιχεία:
α) για το προσκαλούμενο πρόσωπο: όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, φύλο, ιθαγένεια, αριθμό εγγράφου, που πιστοποιεί την ταυτότητα, διάρκεια και σκοπό ταξιδιού, αριθμό εισόδων, διαδρομές επισκέψεων,
β) για το νομικό πρόσωπο (εταιρεία ή οργανισμό) που προσκαλεί: πλήρη επωνυμία του εν λόγω νομικού προσώπου, διεύθυνσή του, αριθμό φορολογικού μητρώου, αριθμό κρατικής καταχώρησης, ονοματεπώνυμο και θέση του υπογράφοντος την αίτηση προσώπου, σφραγίδα της εταιρείας ή του οργανισμού.
3) Βίζα για ανθρωπιστικούς λόγους χορηγείται σε Έλληνες πολίτες, πολίτες άλλων χωρών και ανιθαγενείς για είσοδο στην Ρωσική Ομοσπονδία με σκοπό τη δημιουργία, την ανανέωση ή την ενίσχυση των επιστημονικών, πολιτιστικών και κοινωνικοπολιτικών σχέσεων, την άσκηση αθλητικών, θρησκευτικών και φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων, καθώς και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.
Χορηγείται βάσει πρόσκλησης, η οποία συντάσσεται από την Ομοσπονδιακή Μεταναστευτική Υπηρεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ή βάσει γραπτής αίτησης του οργανισμού ή του ιδρύματος που προσκαλεί, καθώς και με απόφαση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας (ΥΠ.ΕΞ. Ρωσίας).
Η βίζα για ανθρωπιστικούς λόγους μπορεί να είναι μίας εισόδου ή δύο εισόδων με διάρκεια ισχύος έως 90 ημέρες ή πολλαπλών εισόδων διάρκειας έως 1 έτος (εάν δεν προβλέπεται κάτι διαφορετικό από τις διεθνείς συμβάσεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας).
Προσοχή! Η μέγιστη διάρκεια παραμονής στην επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας με κανονική βίζα για ανθρωπιστικούς λόγους πολλαπλών εισόδων, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 90 ημέρες για κάθε περίοδο των 180 ημερών.
4) Βίζα εργασίας χορηγείται σε Έλληνες πολίτες, πολίτες άλλων χωρών και ανιθαγενείς για είσοδο στην Ρωσική Ομοσπονδία, με σκοπό την άσκηση εργασιακής δραστηριότητας, βάσει πρόσκλησης η οποία συντάσσεται από την Ομοσπονδιακή Μεταναστευτική Υπηρεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας , με δυνατότητα της μετέπειτα παράτασής της από το αρμόδιο όργανο της Ομοσπονδιακής Μεταναστευτικής Υπηρεσίας της Ρωσίας.
Βάση για παράταση βίζας, αποτελεί μια σύμβαση εργασίας ή ένα ιδιωτικό συμφωνητικό εκτέλεσης έργου ή παροχής υπηρεσιών, που καταρτίζονται, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
Η βίζα εργασίας μπορεί να είναι μόνο μίας εισόδου διάρκειας έως 90 ημέρες (με εξαίρεση τις θεωρήσεις εισόδου για υψηλού επιπέδου εξειδικευμένους επαγγελματίες).
5) Εκπαιδευτική βίζα: χορηγείται σε Έλληνες πολίτες, πολίτες άλλων χωρών και ανιθαγενείς για είσοδο στην Ρωσική Ομοσπονδία, οι οποίοι εισέρχονται στη Ρωσική Ομοσπονδία για σπουδές σε εκπαιδευτικό ίδρυμα βάσει πρόσκλησης, η οποία συντάσσεται από την Ομοσπονδιακή Μεταναστευτική Υπηρεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ή βάσει αποφάσεως του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας (ΎΠ.ΕΞ. της Ρωσίας).
Η εκπαιδευτική βίζα μπορεί να είναι μίας εισόδου ή δύο εισόδων με διάρκεια έως 90 ημέρες.
Η μετέπειτα παράταση της βίζας, πραγματοποιείται από την Ομοσπονδιακή Μεταναστευτική Υπηρεσία της Ρωσίας του τόπου διαμονής και εγγραφής του αλλοδαπού πολίτη στα μεταναστευτικά μητρώα, δια της έκδοσης μιας άλλης βίζας πολλαπλών εισόδων για τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης σπουδών, η οποία καταρτίζεται σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας στον εκπαιδευτικό τομέα, αλλά όχι για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός (1) έτους για κάθε επακόλουθη βίζα

6) Βίζα διέλευσης μίας εισόδου χορηγείται σε Έλληνες πολίτες, πολίτες άλλων χωρών και ανιθαγενείς για την είσοδο με σκοπό τη διέλευση διαμέσου της επικράτειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας για διάρκεια 10 ημερών (με οδικό μεταφορικό μέσο ή τρένο) ή για 3 ημέρες (με αεροπορικό μέσο), βάσει έγκυρων ταξιδιωτικών εισιτηρίων για την είσοδο στη Ρωσική Ομοσπονδία και για την έξοδο από αυτήν, και της ισχύουσας βίζας για την είσοδο στο γειτονικό κράτος κατά τη διαδρομή ταξιδιού, ή της βίζας για το κράτος προορισμού, ή του διαβατηρίου του κράτους αυτού.
Η βίζα διέλευσης χορηγείται σε αλλοδαπό πολίτη, ο οποίος ταξιδεύει διαμέσου της επικράτειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, κατευθυνόμενος προς το κράτος προορισμού με επιβατικό ή φορτηγό αυτοκίνητο, για χρονικό διάστημα που χρειάζεται για το ταξίδι με την πιο σύντομη διαδρομή (όχι περισσότερο όμως από 10 ημέρες). Η διάρκεια ισχύος βίζας σε αυτή την περίπτωση υπολογίζεται με βάση την εκτιμώμενη ημερήσια χιλιομετρική απόσταση κάλυψης των 500 χλμ.
Η διάρκεια ισχύος της βίζας διέλευσης δύο εισόδων δεν δύναται να υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα. Σε περίπτωση που ο αλλοδαπός πολίτης επιθυμεί να περάσει από το έδαφος της Ρωσίας με προορισμό μια τρίτη χώρα και μετά να επιστρέψει επίσης διαμέσου Ρωσίας μετά από χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός (1) μηνός, τότε πρέπει να εκδώσει βίζα διέλευσης μίας εισόδου και να απευθυνθεί για την έκδοση της δεύτερης βίζας διέλευσης στο ρωσικό προξενείο στη χώρα του αρχικού προορισμού του αλλοδαπού πολίτη.
Ο αλλοδαπός πολίτης, ο οποίος πραγματοποιεί πτήση, χωρίς ανταποκρίσεις, με αεροπορικό μέσο πάνω από την επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας δεν χρειάζεται βίζα διέλευσης.
Ο αλλοδαπός πολίτης, ο οποίος πραγματοποιεί πτήση με αεροσκάφος των διεθνών αερογραμμών με ανταπόκριση στο ίδιο αεροδρόμιο στην επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας με αυτό της άφιξης για μετεπιβίβαση (υπό την προϋπόθεση ότι το συγκεκριμένο αεροδρόμιο διαθέτει ειδική ζώνη διέλευσης) και είναι κάτοχος των προβλεπόμενων εγγράφων για την είσοδό του στο κράτος προορισμού καθώς και του αεροπορικού εισιτηρίου του με επιβεβαιωμένη ημερομηνία αναχώρησης από το αεροδρόμιο μετεπιβίβασης στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας εντός 24 ωρών από τη στιγμή της άφιξης σε αυτό, δεν χρειάζεται βίζα διέλευσης.
7) Βίζα προσωρινά διαμένοντος ατόμου: χορηγείται για διάρκεια 4 μηνών σε Έλληνες πολίτες, πολίτες άλλων χωρών και ανιθαγενείς στους οποίους επιτρέπεται η είσοδος στη Ρωσική Ομοσπονδία για προσωρινή διαμονή, βάσει της σχετικής απόφασης της Ομοσπονδιακής Μεταναστευτικής Υπηρεσίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
Η βίζα του προσωρινά διαμένοντος ατόμου μπορεί να είναι μόνο μίας εισόδου.
8) Ειδικές περιπτώσεις:
Α) Για τα πρόσωπα, τα οποία επισκέπτονται στρατιωτικούς και αστικούς τάφους, πρέπει να προσκομισθούν τα εξής δικαιολογητικά (*Σύμφωνα με τη Σύμβαση, που έχει υπογραφεί και έχει τεθεί σε ισχύ μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας «Περί απλοποίησης έκδοσης βίζας σε πολίτες της Ρωσικής Ομοσπονδίας και Ε.Ε.»):
• Πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου, δια του οποίου βεβαιώνεται το γεγονός της ύπαρξης του τάφου. Το έγγραφο αυτό, πρέπει να έχει εκδοθεί, από τις αρμόδιες ρωσικές αρχές ή από την οργάνωση «Ερυθρός Σταυρός»,
• Πρωτότυπο ή αντίγραφο του εγγράφου, δια του οποίου βεβαιώνεται η συγγένεια (συγγενείς πρώτου βαθμού*) μεταξύ του αιτούντος και του θανόντος. *Συγγενείς πρώτου βαθμού θεωρούνται: γονείς, παιδιά, εγγόνια, σύζυγοι, γιαγιάδες, παππούδες, αδέρφια.
• Στα πρόσωπα, που επισκέπτονται στρατιωτικούς ή αστικούς τάφους, συνήθως εκδίδονται βραχυπρόθεσμες ιδιωτικές θεωρήσεις εισόδου διάρκειας έως 14 ημερών.
Β) Για επείγουσα θεραπεία ή λόγω σοβαρής ασθένειας ή θανάτου κοντινού συγγενικού προσώπου, λόγω του επιβεβλημένου της εισόδου στη Ρωσική Ομοσπονδία, σε αλλοδαπό πολίτη, μπορεί να εκδοθεί κανονική ιδιωτική βίζα, βάσει της σχετικής αποφάσεως του Πρέσβη της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή του Γενικού Προξένου της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ύστερα από έγγραφη αίτηση του αλλοδαπού πολίτη.
Στην αίτηση επισυνάπτονται και τα εξής δικαιολογητικά:
• έγγραφη βεβαίωση ρωσικού θεραπευτικού ιδρύματος, στο επίσημο έντυπο του εν λόγω ιδρύματος (και επικυρωμένο με τη σφραγίδα του) για την ανάγκη παροχής επειγόντων ιατρικών βοηθειών και περίθαλψης, επείγουσας εισαγωγής για νοσηλεία σε νοσηλευτικό ίδρυμα ή επείγουσας εξέτασης, ή σοβαρής ασθένειας του επισκεπτόμενου προσώπου, που χρήζει συνεχούς φροντίδας,
• ή πιστοποιητικό (ληξιαρχική πράξη) θανάτου του κοντινού συγγενικού προσώπου του αιτούντος (Ως κοντινοί θεωρούνται οι εξής συγγενείς: σύζυγοι, παιδιά, αδέρφια, γονείς, συμπεριλαμβανομένων και των γονέων του συζύγου ή της συζύγου (δηλ. πεθερικά), εάν ένας από τους συζύγους αποτελεί πρόσωπο-συνοδό,
• ή διεθνές τηλεγράφημα για το θάνατο του πολίτη, επικυρωμένο από τον αρμόδιο υπάλληλο του ταχυδρομείου,
• έγγραφο, από το οποίο πιστοποιείται η κοντινή συγγένεια του αιτούντος και του επισκεπτόμενου προσώπου, ή η κοντινή συγγένεια του αιτούντος και του θανόντος.

Attachments:
Download this file (VIZA to Russia_GR.doc)VIZA to Russia_GR.doc[ ]73 kB

Αναζήτηση

Weather

°F°C
Error! Unable to Find Specified Location!

Currency convertorΔίκτυο Συνεργασιών

Θεσμικό Επενδυτικό Πλαίσιο

Η Οικονομία της Ρωσίας

Εκθέσεις

Κανόνες και Πρότυπα Εμπορίου

Χρήσιμα Links

Επιχειρηματικές Ευκαιρίες

Τουρισμός

Είσοδος μελών