Προσωπικά Δεδομένα

Προσωπικά Δεδομένα

Αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Διασφαλίζουμε την πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον Νομικό Πλαίσιο Προστασίας Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τις ισχύουσες βασικές αρχές. Σε αυτό το πλαίσιο, διασφαλίζουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα:

α) υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με τα υποκείμενα των δεδομένων

Οι νόμιμες βάσεις για την επεξεργασία περιγράφονται παρακάτω. Διασφαλίζουμε ότι μία από αυτέςεφαρμόζεται όταν επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα:

  • Συναίνεση: το άτομο έχει παράσχει σαφή και αδιαμφισβήτητη συναίνεση, επιτρέποντάς μας να επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα για συγκεκριμένο σκοπό.
  • Σύμβαση: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μίας σύμβασης μεταξύ ημών και του φυσικού προσώπου ή για να ληφθούν μέτρα κατ' αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης.
  • Νομική υποχρέωση: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για να συμμορφωθούμε με το νόμο (μη συμπεριλαμβανομένων των συμβατικών υποχρεώσεων).
  • Ζωτικά συμφέροντα: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία της ζωής κάποιου ή άλλων ζωτικών συμφερόντων.
  • Δημόσιο συμφέρον: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον.
  • Έννομα συμφέροντα: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των έννομων συμφερόντων ή των έννομων συμφερόντων τρίτου, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον του υποκειμένου των δεδομένων.

 

β) συλλέγονται για συγκεκριμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία με τρόπο ασυμβίβαστο προς τους σκοπούς αυτούς. Η περαιτέρω επεξεργασία για λόγους αρχειοθέτησης για λόγους γενικού συμφέροντος, επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς δεν θεωρείται ασύμβατη με τους αρχικούς σκοπούς.

γ) είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να είναι επαρκή, συναφή και όχι υπέρμετρα σε σχέση με το σκοπό ή τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία. Συγκεκριμένα για τις περιόδους διατήρησης, ανατρέξτε στην Πολιτική Διατήρησης και Καταστροφής Δεδομένων.

δ) ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, επικαιροποιημένα.Πρέπει να λαμβάνεται κάθε εύλογο μέτρο ώστε να διασφαλίζεται ότι τα δεδομένα που είναι ανακριβή, λαμβανομένων υπόψη των σκοπών για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία, διαγράφονται ή διορθώνονται χωρίς καθυστέρηση.

ε) διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να αποθηκεύονται για μεγαλύτερα διαστήματα, εφόσον τα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούςκαι εφόσον εφαρμόζονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που απαιτούνται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων, προκειμένου να διαφυλαχθούν τα δικαιώματα και οι ελευθερίες των ατόμων.

στ) υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη λήψη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων.

ζ) δεν διαβιβάζονται σε χώρα ή έδαφος εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, εκτός εάν η εν λόγω χώρα ή επικράτεια εξασφαλίζει επαρκές επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων και ελευθεριών των Υποκειμένων των δεδομένων σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Image
Μείνετε Ενημερωμένοι

Το Ελληνο Ρωσικό Εμπορικό Επιμελητήριο στοχεύει στην συνεχή προώθηση των αμοιβαίων οικονομικών, εμπορικών και επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ρωσικής Ομοσπονδίας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

κα Σοφία Ηλιάδη τηλ. 210 69 81 127, e-mail. secretary@hrcc.gr
κ. Κωνσταντίνος Πορτοκάλης τηλ. 2310 556 989 κιν. 6979-267127 e-mail.info@hrcc.gr

 
 
 
 

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.