Ζητήματα διαδικασίας εισαγωγής οπωροκηπευτικών στον Καναδά

Στο πλαίσιο ενημερωτικής εκδήλωσης της Καναδικής Ένωσης Διακίνησης Φρούτων και Λαχανικών (Canadian Produce Marketing Αssociation-CPMA http://www.cpma.ca ), της σημαντικότερης Ένωσης του κλάδου όπου είναι εγγεγραμμένο το 90% των χονδρεμπόρων, που πραγματοποιήθηκε την 20η Ιανουαρίου 2021, παρουσιάστηκαν τα κάτωθι ζητήματα σχετικά με τη διαδικασία εισαγωγής οπωροκηπευτικών στον Καναδά. 

 

Κατ' αρχάς, απαιτείται συμμόρφωση των προϊόντων που εισάγονται στον Καναδά προς τον Κανονισμό Ασφάλειας Τροφίμων, ο οποίος ετέθη σε ισχύ την 15η Ιανουαρίου 2019, (Safe Food for Canadian Regulations – SFCR https://www.inspection.gc.ca/food-safety-forindustry/eng/1299092387033/1299093490225 ), καθώς και προς τον Κανονισμό Τροφίμων και 

Φαρμάκων (Food and Drug Regulations – FDR https://www.canada.ca/en/healthcanada/services/food-nutrition/legislationguidelines/acts-regulations/canada-fooddrugs.html . 

 

Για εξειδικευμένες πληροφορίες σχετικά με την εξαγωγική διαδικασία, οι εξαγωγείς πρέπει να συμβουλεύονται το Αυτοματοποιημένο Σύστημα Αναφοράς Εισαγωγών (Automated Import Reference System - AIRS (https://www.inspection.gc.ca/importing-foodplants-or-animals/plant-and-plant-productimports/airs/eng/1300127512994/1300127627409)  , το οποίο λειτουργεί στο πλαίσιο και υπό την εποπτεία του Καναδικού Οργανισμού Επιθεώρησης Τροφίμων (Canadian Food Inspection Agency - CFIA). 

 

Οι προδιαγραφές επισήμανσης και συσκευασίας των εν λόγω προϊόντων αναλύονται σε τέσσερα νομοθετήματα, ήτοι: Food and Drugs Act (FDA), Safe Food for Canadian Act (SFA), Food and Drug Regulations (FDR) and Safe Food for Canadian Regulations (SFCR). Πρόσθετες γλωσσικές προδιαγραφές επισήμανσης ενδέχεται να απαιτούνται για την Επαρχία του Κεμπέκ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Χάρτη Γαλλικής Γλώσσας (Charter of the French Language). Οι κωδικοί UPC αναφέρονται σε συσκευασμένα οπωροκηπευτικά, ενώ οι κωδικοί PLU σε χύδην. Επίσης, μπορεί να απαιτείται κωδικός παρτίδας (lot code), απαραίτητου για την ιχνηλασιμότητα του προϊόντος υπό τον Κανονισμό SFCR. Ειδικότερα για τα βιολογικά προϊόντα, απαιτείται πλήρωση των απαιτήσεων πιστοποίησης και μάρκετινγκ που προβλέπονται στο Μέρος 13 (Part 13) του Κανονισμού SFCR. Σύμφωνα με τον Κανονισμό SFCR (Part 6, Division 6, Subdivision C – Trade of Fresh Fruits and Vegetables of the SFCR), οι εισαγωγείς οπωροκηπευτικών στον Καναδά οφείλουν, κατά κανόνα, να είναι μέλη του Οργανισμού Επίλυσης Διαφορών DRC ( Fruit and Vegetable Dispute Resolution Corporation https://www.fvdrc.com). Ισχύουν, ωστόσο, κάποιες εξαιρέσεις. 

 

Ο DCR είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, με κύριο αντικείμενο την επίλυση διαφορών που προκύπτουν κατά το εμπόριο φρούτων και λαχανικών. Η διαδικασία έχει μικρό κόστος και ολοκληρώνεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Επιπλέον, προσφέρονται συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθώς και υπηρεσίες διαβούλευσης. Ο Οργανισμός συνεργάζεται στενά με τις βιομηχανικές ενώσεις και τις κυβερνήσεις (σε επαρχιακό και ομοσπονδιακό επίπεδο), προασπίζοντας τα συμφέροντα των μελών του. 

Από το Γραφείο ΟΕΥ της Οττάβα